Ai đang làm gì?

Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 2 Duration: 75 munites (100 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  100
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
In the Reading test, you will read a variety of texts and answer several different types of reading comprehension questions. The entire Reading test will last 75 minutes. There are three parts, and directions are given for each part. You are encouraged to answer as many questions as possible within the time allowed. You must mark your answers on the separate answer sheet. Do not write your answers in the test book.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)