Ai đang làm gì?

Tập nghe thông báo được ghi âm - 2 Duration: 0 munites (30 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  30
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Directions: You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to answer three questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet. The talks will not be printed in your test book and will be spoken only one time.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 740 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)