Ai đang làm gì?

TOEIC - Đề Kiểm Tra Trình Độ Duration: 30 munites (50 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  50
Số trang(bài tập):  8
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Đây là đề kiểm tra rút gọn từ mẫu đề thi TOEIC thật, nhằm giúp bạn tự kiểm tra trình độ của mình sau khoảng 30 phút. (Xin bạn lưu ý là đề thi TOEIC thật kéo dài 120 phút).
Part 1

Section I: Listening. In the Listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand spoken English. The entire Listening test will last approximately 45 minutes. There are four parts, and directions are given for each part. You must mark your answers on the separate answer sheet. Do not write your answers in your test book. Part I. Directions: For each question in this part, you will hear four statements about a picture in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best describes what you see in the picture. Then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be spoken only one time.

  • 1. TOEIC
  • 2. TOEIC
  • 3. TOEIC

Page 1 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8 >
 Go To 
 
Bài thi này gồm 8 phần. Bạn làm xong phần 1 thì chọn phần 2 bằng cách click vào số 2, tương tự đến khi bạn hoàn thành phần 8 thì click Hoàn thành - xem kết quả để xem kết quả.466 Users have rated. Average Rating 5
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)