Ai đang làm gì?

Bổ sung vốn từ vựng - Health Duration: 0 munites (5 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  5
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Chủ đề Sức khỏe. Hãy dựa vào nghĩa và ngữ cảnh của những từ xung quanh chỗ trống để chọn được từ thích hợp để điền vào.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)