Năng lực tiếng Nhật (JLPT) có 5 cấp độ: N1, N2, N3, N4 và N5. Cấp độ thấp nhất là N5 và cấp độ cao nhất là N1.
 
N4 và N5 đo lường mức độ hiểu biết về tiếng Nhật cơ bản chủ yếu được học trên lớp. N1 và N2 đo lường mức độ hiểu biết về tiếng Nhật được sử dụng trong một loạt các ngữ cảnh trong cuộc sống thực tế hàng ngày. N3 là mức bắc cầu giữa N1 / N2 và N4 / N5.
 
N1 difficult ←→ easy N5

Năng lực tiếng Nhật JLPT được thể hiện dưới dạng các hoạt động ngôn ngữ, chẳng hạn như Đọc và Nghe được hiển thị trong bảng dưới đây.

Cấp độ Tóm tắt cần thiết về năng lực tiếng nhật cho mỗi cấp độ
N1 Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng
Reading Có thể đọc bình luận báo chí viết về các đề tài đa dạng, đọc văn viết hơi phức tạp về mặt lý luận, văn viết có độ trừu tượng cao và hiểu cấu trúc cũng như nội dung bài văn.
Có thể đọc các bài có nội dung sâu về nhiều chủ đề, hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.
Listening Có thể hiểu chi tiết dòng chảy câu chuyện, nội dung câu chuyện quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận của nội dung khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.
N2

Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật trong các tính huống đa dạng.

Reading Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung như các bài báo, bài tạp chí, bài giải nghĩa, bình luận đơn giản... về các chủ đề đa dạng.
Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung, hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.
Listening Có thể nghe các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng như hội thoại, tin tức, hiểu dòng chảy câu chuyện, nội dung, quan hệ giứa các nhân vật, nắm được ý chính.
N3 Có thể hiểu ở mức nhất định tiếng Nhật dùng trong các tình huống hàng ngày.
Reading Có thể đọc hiểu văn chương diễn đạt nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày.
Có thể nắm bắt khái quát thông tin từ tiêu đề báo chí.
Có thể hiểu văn chương hơi khó trong phạm vi nhìn thấy trong các tình huống hàng ngày nếu được nói diễn đạt lại theo cách khác.
Listening Có thể hiểu chi tiết dòng chảy câu chuyện, nội dung câu chuyện quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận của nội dung khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.
N4 Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản.
Reading Có thể đọc hiểu văn chương hay dùng hàng ngày viết bằng những từ vựng và chữ kanji cơ bản.
Listening Có thể hiểu nội dung hội thoại trong tình huống hàng ngày nếu nói chậm.
N5 Có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật căn bản.
Reading Có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng chữ hiragana, chữ katakana, chữ hán cơ bản dùng trong sinh oạt hàng ngày.
Listening Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.

1032327 Users have rated. Average Rating 5
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 2 1 2 >
 Go To