Đề thi và Đáp án kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) kỳ thi tháng 12/2019 cho các cấp độ  N5, N4, N3, N2, N1. Đề thi JLPT sẽ được chuyenngoaingu.com đưa vào các để thi fulltest các bạn có thể tham khảo tại đây.

Đáp án JLPT cấp độ N1 kỳ thi tháng 12/2019

N1 文字・語彙 http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 62
1
4
1
2
3問題2 7 8 9 10 11 12 13


4
2
3
1
4
3
1


問題3 14 15 16 17 18 191
4
3
3
4
3問題4 20 21 22 23 24 252
4
1
3
4
2N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 351
1
2
3
3
2
3
2
4
4問題6 36 37 38 39 40
3
4
2
1
1
問題7 41 42 43 44 45
3
4
4
3
2
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題8 46 47 48 49

2
3
1
3

問題9 50 51 52 53 54 55 56 57  
3
3
1
4
4
1
1
4

問題10 58 59 60 61

4
2
4
3

問題11 62 633
1問題12 64 65 66 67

4
1
2
3

問題13 68 692
2N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 63
1
2
4
3
4問題2 1 2 3 4 5 64
1
2
2
1
2問題3 1 2 3 4 5 64
1
1
1
3
4問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
3
1
2
2
2
2
2
1
3
1
1
2
問題5 1 2 3a 3b

4
3
4
2

Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi tháng 12/2019

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 52
1
4
4
3問題2 6 7 8 9 104
2
4
1
1問題3 11 12 13

3
1
4

問題4 14 15 16 17 18 19 20

2
1
1
3
2
4
3

問題5 21 22 23 24 253
2
2
4
1問題6 26 27 28 29 304
2
2
3
1N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2
1
3
3
2
4
4
2
2
3
4
1
問題8 43 44 45 46 473
1
4
4
2問題9 48 49 50 51 523
2
4
2
3N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題10 53 54 55 56 572
3
4
4
3問題11 58 59 60 61 62 63 64 65
1
2
3
1
2
1
4
2
問題12 66 67


4
3


問題13 68 69 70

1
2
4

問題14 71 72


3
2N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 52
1
4
2
4問題2 1 2 3 4 51
2
4
3
2問題3 1 2 3 4 51
2
4
4
3問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
1
2
1
3
1
2
1
3
2
3

問題5 1 2 3a 3b
1
1
4
2
Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi tháng 12/2019

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8

2
4
1
2
3
1
4
1

問題2 9 10 11 12 13 144
3
4
3
1
2問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


3
2
3
1
1
4
2
4
3
2
4


問題4 26 27 28 29 30
2
4
4
2
1
問題5 31 32 33 34 35
2
1
3
3
2
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2
1
4
4
3
2
1
3
1
3
4
2
4
問題2 14 15 16 17 18
4
1
2
3
3
問題3 19 20 21 22 23
2
1
3
4
2
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題4 24 25 26 27

2
3
1
4

問題5 28 29 30 31 32 334
1
4
3
1
4問題6 34 35 36 37

4
2
2
3

問題7 38 392
1N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 62
3
1
3
4
3問題2 1 2 3 4 5 62
1
2
4
2
3問題3 1 2 3


2
4
4


問題4 1 2 3 4

2
3
1
2

問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
3
2
1
3
1
2
2
3
Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi tháng 12/2019

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
  3
4
2
4
1
3
2
1
3
             
問題2 10 11 12 13 14 15                    
  4
2
2
1
3
1
                   
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
  4
2
2
1
4
3
3
1
3
4
           
問題4 26 27 28 29 30                      
  4
3
2
1
3

                   
問題5 31 32 33 34 35                      
  4
4
3
2
1

                   
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  4
1
3
1
2
3
2
1
4
2
3
2
4
4
1
 
問題2 16 17 18 19 20                      
  2
3
3
4
1

                   
問題3 21 22 23 24 25                      
  3
1
4
1
2

                   
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
  4
2
2
1
                       
問題5 30 31 32                          
  3
4
1

                       
問題6 33 34                            
  3
1

                         
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
  4
3
2
3
2
1
 4  1                
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
  2
1
 4  3  1  3  2                  
問題3 1 2 3 4 5                      
  3
1
3
2
1


                 
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
  1
3
2
2
1
3
2
1

Đáp án JLPT cấp độ N5 kỳ thi tháng 12/2019.

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
3
3
2
3
4
1
2
2
1
4
4
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20
4
3
3
1
2
2
1
4
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


3
2
1
4
2
4
1
3
4
3


問題4 31 32 33 34 351
2
4
4
3N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2
1
4
3
4
4
3
2
3
1
2
2
1
3
2
1
問題2 17 18 19 20 214
2
3
1
4問題3 22 23 24 25 263
4
3
3
1N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29

2
3
4

問題5,6 30 31 32

3
4
1

N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7

3
1
4
1
2
2
3

問題2 1 2 3 4 5 6


1
2
4
2
3
1


問題3 1 2 3 4 52
1
2
3
1

 
 
 
Chúc các bạn may mắn và đạt kết quả cao!

54074 Users have rated. Average Rating 5
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 4 1 2 3 4 >
 Go To