Đề thi và Đáp án kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) kỳ thi tháng 07/2022 cho các cấp độ  N5, N4, N3, N2, N1. Đề thi JLPT sẽ được chuyenngoaingu.com đưa vào các để thi fulltest các bạn có thể tham khảo tại đây. chuyenngoaingu.com cập nhật đề thi và đáp án của các nước có tổ chức thi để các bạn tham khảo cho kỳ thi tháng 12/2022 sắp tới.
Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT đầy đủ của các năm trước có đáp án.
 

Đáp án JLPT cấp độ N1 kỳ thi tháng 07/2022

N1 文字・語彙 http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6







2 4 2 3 3 1






問題2 7 8 9 10 11 12 13






3 2 2 4 1 2 1





問題3 14 15 16 17 18 19







1 4 3 2 2 2






問題4 20 21 22 23 24 25







2 1 3 4 2 4






N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35



2 1 1 4 3 1 4 3 2 2


問題6 36 37 38 39 40








4 1 1 3 2







問題7 41 42 43 44









4 2 3 1








N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題8 45 46 47 48









2 4 3 2








問題9 49 50 51 52 53 54 55 56 57




1 3 4 1 4 1 4 1 3



問題10 58 59 60  









3 1 4









問題11 61 62











3 4










問題12 63 64 65 66









2 4 4 1








問題13 67 68











2 2










N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6







3 1 3 2 4 3






問題2 1 2 3 4 5 6 7






4 3 2 2 2 2 1





問題3 1 2 3 4 5 6







1 4 3 2 3 1






問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 1 3 1 3 2 2            
問題5 1 2a 2b  









3 2 4









Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi tháng 07/2022

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5







4 3 1 2 4






問題2 6 7 8 9 10







1 1 2 2 4






問題3 11 12 13









3 3 1








問題4 14 15 16 17 18 19 20





4 3 2 4 1 2 1




問題5 21 22 23 24 25







1 2 4 3 4






問題6 26 27 28 29 30







3 4 2 1 3






N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題7 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 3 2 2 4 1 2 1 3 4 4 3
問題8 43 44 45 46 47







1 3 4 2 4






問題9 48 49 50 51  







1
3
2
1








N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題10 52 53 54 55 56







2 3 1 2 1






問題11 57 58 59 60 61 62 63 64 65



3 2 4 1 2 2 4 3 1


問題12 66 67










4 3









問題13 68 69 70









3 1 3








問題14 71 72










2 3






















N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5







2 3 2 3 3






問題2 1 2 3 4 5 6






4 2 3 1 1 1





問題3 1 2 3 4 5







1 2 4 4 3






問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 4 3 1 3 3 3 2 1 1 3
問題5 1 2a 2b  








1 2 3








Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi tháng 07/2022

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8





4 2 2 4 1 3 1 3




問題2 9 10 11 12 13 14







3 2 3 1 4 2






問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


3 4 3 2 4 2 3 1 2 4 1

問題4 26 27 28 29 30








3 2 4 1 4







問題5 31 32 33 34 35








1 1 4 2 4







N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 4 4 2 1 3 1 4 3 1 3 2 2
問題2 14 15 16 17 18








2 4 1 3 1







問題3 19 20 21 22  








3 1 2 4








N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題4 23 24 25 26









3 3 1








問題5 27 28 29 30 31 32







3 4 2 4 3 1






問題6 33 34 35 36









4 4 1 2








問題7 37 38











3 1










N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6







           






問題2 1 2 3 4 5 6







           






問題3 1 2 3










     









問題4 1 2 3 4









       








問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 9




                 



Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi tháng 07/2022

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9              
                                 
問題2 10 11 12 13 14 15                    
                                 
問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25            
                                 
問題4 26 27 28 29 30                      
           
                   
問題5 31 32 33 34 35                      
           
                   
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                                 
問題2 16 17 18 19 20                      
           
                   
問題3 21 22 23 24 25                      
           
                   
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 26 27 28 29                        
                                 
問題5 30 31 32                          
       
                       
問題6 33 34                            
     
                         
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8                
                                 
問題2 1 2 3 4 5 6 7                  
                                 
問題3 1 2 3 4 5                      
           

                 
問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
                 

Đáp án JLPT cấp độ N5 kỳ thi tháng 07/2022

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




                       



問題2 13 14 15 16 17 18 19 20








               







問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30






                   





問題4 31 32 33 34 35











         










N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                               
問題2 17 18 19 20 21











         










問題3 22 23 24 25 26











         










N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)
問題4 27 28 29













     












問題5,6 30 31 32













     












N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)
問題1 1 2 3 4 5 6 7









             








問題2 1 2 3 4 5 6










           









問題3 1 2 3 4 5











         










問題4 1 2 3 4 5 6










           











































 
 
 
Chúc các bạn may mắn và đạt kết quả cao!

41100 Users have rated. Average Rating 5
     




Mã xác thực(*)



Nội dung liên quan
Page 1 of 5 1 2 3 4 5 >
 Go To