Click vào đây để bắt đầu kiểm tra Năng lực tiếng Nhật (JLPT) trình độ đầu vào
Đề thi thử Năng lực tiếng Nhật (JLPT) giúp đánh giá trình độ JLPT của bạn, để từ đó chọn chương trình học và luyện thi JLPT phù hợp nhất. 

Đề thi thử JLPT (Full Test)

Bạn sẽ biết được kết quả điểm JLPT của mình sau khi kết thúc bài test! (chỉ áp dụng cho tài khoản VIP) 

Tên bài thi thử Thời gian làm bài Ngày tháng

1. 【日本語能力試験】2006年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

2. 【日本語能力試験】2005年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

3. 【日本語能力試験】2004年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

4. 【日本語能力試験】2003年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

5. 【日本語能力試験】2002年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

6. 【日本語能力試験】2001年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

7. 【日本語能力試験】2000年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

8. 【日本語能力試験】1999年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

9. 【日本語能力試験】1998年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

10. 【日本語能力試験】1997年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

11. 【日本語能力試験】1996年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

12. 【日本語能力試験】1995年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

13. 【日本語能力試験】1994年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

14. 【日本語能力試験】1992年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

15. 【日本語能力試験】1993年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

16. 日本語能力試験 - 1991年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

17. Đề thi thử 3 Kyu số 10 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

18. Đề thi thử 3 Kyu số 9 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

19. Đề thi thử 3 Kyu số 8 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

20. Đề thi thử 3 Kyu số 7 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

21. Đề thi thử 3 Kyu số 6 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

22. Đề thi thử 3 Kyu số 5 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

23. Đề thi thử 3 Kyu số 4 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

24. Đề thi thử 3 Kyu số 3 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

25. Đề thi thử 3 Kyu số 2 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

26. Đề thi thử 3 Kyu số 1 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

27. Đề thi thử 1: Ngữ pháp và đọc hiểu N3 70 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

28. 【日本語能力試験】1992年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

29. 【日本語能力試験】1995年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

30. 【日本語能力試験】1994年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

31. 【日本語能力試験】1993年 180 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

45302 Users have rated. Average Rating 5
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 2 1 2 >
 Go To