Click vào đây để bắt đầu kiểm tra Năng lực tiếng Nhật (JLPT) trình độ đầu vào
. 
Đề thi thử Năng lực tiếng Nhật (JLPT) giúp đánh giá trình độ JLPT của bạn, để từ đó chọn chương trình học và luyện thi JLPT phù hợp nhất

Đề thi thử JLPT (Full Test)

Bạn sẽ biết được kết quả điểm JLPT của mình sau khi kết thúc bài test! (chỉ áp dụng cho tài khoản VIP) 

Đề thi thử JLPT (Full Test)

1. Đề thi thử 1: Ngữ pháp và đọc hiểu N3
Luyện thi năng lực Nhật Ngữ
2. Đề thi thử JLPT N4 full test số 01
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
3. Đề thi thử JLPT N4 full test số 02
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
4. Đề thi thử JLPT N4 full test số 03
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
5. Đề thi thử JLPT N4 full test số 04
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
6. Đề thi thử JLPT N4 full test số 05
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
7. Đề thi thử JLPT N4 full test số 06
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
8. Đề thi thử JLPT N4 full test số 07
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
9. Đề thi thử JLPT N4 full test số 08
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
10. Đề thi thử JLPT N4 full test số 09
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
11. Đề thi thử JLPT N4 full test số 10
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
12. 【日本語能力試験】1991年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
13. 【日本語能力試験】1993年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
14. 【日本語能力試験】1992年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
15. 【日本語能力試験】1994年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
16. 【日本語能力試験】1995年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
17. 【日本語能力試験】1996年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
18. 【日本語能力試験】1997年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
19. 【日本語能力試験】1998年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
20. 【日本語能力試験】1999年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
21. 【日本語能力試験】2000年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
22. 【日本語能力試験】2001年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
23. 【日本語能力試験】2002年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
24. 【日本語能力試験】2003年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
25. 【日本語能力試験】2004年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
26. 【日本語能力試験】2005年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!
27. 【日本語能力試験】2006年
Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật.Có kết quả ngay!

4 Users have rated. Average Rating 4
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 3 1 2 3 >
 Go To