Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 17 Đầu 頭 (Bài này có 11 từ)
     Mã xác thực(*)