Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 13 Tay 手 (Bài này có 16 từ)
     Mã xác thực(*)