Ngữ pháp tiếng Nhật N3: Tính từ đuôi na trong tiếng Nhật
     Mã xác thực(*)