Ngữ pháp tiếng Nhật N3: Bài 3 : Tính từ shii trong tiếng Nhật
     Mã xác thực(*)