Grammar in use (Part 25)[Thông tin thừa (redundancy)]

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)