Grammar in use (Part 14) [Vị trí tính từ và phó từ trong câu và học thêm về liên từ (linking verb)]

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)