Grammar in use (Part 13) [ Tính từ và phó từ ]

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)