Ai đang làm gì?

Đề thi tiếng Nhật JLPT Full test có đáp án. Nội dung bám sát đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT trên thực tế, gồm 4 phần: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu và làm bài trong 180 phút. Dưới đây là đề thi trắc nghiệm tiếng Nhật giúp các bạn tự đánh giá năng lực tiếng Nhật của mình.

1. Đề thi thử 1: Ngữ pháp và đọc hiểu N3
Luyện thi năng lực Nhật Ngữ
2. Đề thi JLPT N4 full test số 01 có đáp án
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
3. Đề thi JLPT N4 full test số 02 có đáp án
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
4. Đề thi JLPT N4 full test số 03 có đáp án
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
5. Đề thi JLPT N4 full test số 04 có đáp án
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
6. Đề thi JLPT N4 full test số 05 có đáp án
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
7. Đề thi JLPT N4 full test số 06 có đáp án
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
8. Đề thi JLPT N4 full test số 07 có đáp án
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
9. Đề thi JLPT N4 full test số 08 có đáp án
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
10. Đề thi JLPT N4 full test số 09 có đáp án
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
11. Đề thi JLPT N4 full test số 10 có đáp án
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
12. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 11 full có đáp án và giải thích
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
13. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 12 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
14. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 15 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
15. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 16 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
16. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 17 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
17. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 18 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
18. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 19 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
19. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 20 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
20. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 21 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
21. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 22 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
22. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 23 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
23. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 24 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
24. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 25 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
25. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 26 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
26. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 27 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
27. Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 28 full có đáp án!
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
28. Đề thi thử JLPT N1 từ vựng (1)
Đề thi JLPT N1 phần từ vựng. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
29. Đề thi thử JLPT N1 từ vựng (2)
Đề thi JLPT N1 phần từ vựng. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
30. Đề thi thử JLPT N1 từ vựng (3)
Đề thi JLPT N1 phần từ vựng. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
31. Đề thi thử JLPT N1 từ vựng (4)
Đề thi JLPT N1 phần từ vựng. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
32. Đề thi thử JLPT N1 ngữ pháp và đọc hiểu (1)
Đề thi JLPT N1 phần ngữ pháp và đọc hiểu. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
33. Đề thi thử JLPT N1 ngữ pháp và đọc hiểu (2)
Đề thi JLPT N1 phần ngữ pháp và đọc hiểu. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
34. Đề thi thử JLPT N1 ngữ pháp và đọc hiểu (3)
Đề thi JLPT N1 phần ngữ pháp và đọc hiểu. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
35. Đề thi thử JLPT N1 ngữ pháp và đọc hiểu (4)
Đề thi JLPT N1 phần ngữ pháp và đọc hiểu. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
36. Đề thi thử JLPT N1 ngữ pháp và đọc hiểu (5)
Đề thi JLPT N1 phần ngữ pháp và đọc hiểu. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
37. Đề thi thử JLPT N2 từ vựng (1)
Đề thi JLPT N2 phần từ vựng. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
38. Đề thi thử JLPT N2 từ vựng (2)
Đề thi JLPT N2 phần từ vựng. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
39. Đề thi thử JLPT N2 từ vựng (3)
Đề thi JLPT N2 phần từ vựng. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
40. Đề thi thử JLPT N2 từ vựng (4)
Đề thi JLPT N2 phần từ vựng. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.
Page 1 of 2 1 2 >
 Go To