Grammar in use (Part 18) [Câu bị động (passive voice)]

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)

FBchat Zalo