ÔN TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU - PART 6

Ai đang làm gì?

ÔN TẬP PHẦN ĐỌC HIỂU - PART 6 Duration: 0 munites (12 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  12
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Directions: Read the texts that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)