Ai đang làm gì?

Luyện tập Part 7 - Bài 13 Duration: 30 munites (8 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  8
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Test-taking Tips * Quickly read the passage to gain the main idea and general information. At this stage, you may be able to answer some of the questions. * For the remaining questions, read the relevant parts again and look for more specific details which will help you answer the questions. * Do not be misled by the words or phrases from a passage that are repeated in the choices. These may not always be relevant to the answer.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Mã xác thực(*)