Luyện nghe và xem ảnh về vật - 3

Ai đang làm gì?

Luyện nghe và xem ảnh về vật - 3 Duration: 0 munites (5 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  5
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Trong bài tập này, bạn sẽ nghe thấy danh động từ hoặc động từ nguyên thể trong lời miêu tả ảnh (gerunds and infinitives). Bạn cần làm đúng ít nhất 80% bài tập này. Nếu chưa đúng thì đừng xem đáp án ngày, mà hãy làm đi làm lại cho tới khi đạt 80% thì thôi. Hãy sử dụng những chiến lược bạn đã học qua các bài giảng để làm bài tốt. Đọc lại về Danh động từ và Động từ nguyên thể.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)