Phương pháp tự luyện thi TOEIC phần Text Complete và Reading Comprehension

Giới thiệu tiếp tới các bạn loạt bài về các dạng bài thường gặp trong bài thi TOEIC và mẹo làm bài tương ứng phần Text complete và Reading comprehension

Phần Text Completeion

1. Hãy làm quen với lời hướng dẫn.

Lời hướng dẫn của phần này luôn là: “Read the texts that follow. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.”

2. Tập trung vào từ vựng và các dạng cấu trúc. Các kiểu câu hỏi trong phần 6 chủ yếu là những dạng sau:

- Từ trong ngữ cảnh

- Các tuyên bố

- Chủ ngữ và động từ

- So sánh tính từ

- Động danh từ và nguyên thể

Phần Reading Comprehension

1. Làm quen với lời chỉ dẫn.

Lời chỉ dẫn của phần này luôn luôn giống nhau:  “In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper articles, letters, and advertisements. Each text is followed by several questions. Select the best answer for each question a mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.”

 2. Phần này có một vài bài đoạn văn đơn (Single reading passage) và một vài đoạn văn kép, có ngữ cảnh liên quan tới nhau như một đoạn là chương trình nghị sự của buổi họp, một đoạn là một email về cuộc họp đó. (Double passages)

 3. Các dạng đoạn văn thường gặp là:

- Quảng cáo

- Thư từ của doanh nghiệp

- Các bảng biểu, biểu đồ, số liệu

- Các bài viết và báo cáo

- Các thông báo

 4. Chiến lược đọc

- Đọc các câu hỏi trước khi bạn đọc đoạn văn. Nếu bạn biết câu hỏi đang hỏi gì bạn sẽ có mục đích trước khi đọc.

- Đọc qua đoạn văn một cách nhanh chóng để lấy ý tưởng chung về nội dung trước khi đọc chi tiết.

- Đừng đọc các lựa chọn A, B, C, D trước mà hãy cố gắng tự tìm câu trả lời

- Đừng lo lắng khi bạn không biết tất cả các từ

- Nếu không biết, hãy tự đoán. Bạn sẽ không bị trừ điểm cho các câu trả lời này.

- Chú ý các từ chính trong câu hỏi và tìm đoạn văn chứa câu trả lời này theo các cách sau:

  • Từ có nghĩa tương tự câu trả lời
  • Từ liên quan tới câu trả lời
  • Từ được sử dụng trong ngữ cảnh
  • Các chi tiết được cung cấp không chính xác
  • Các suy luận được có từ đoạn văn


     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 2 1 2 >
 Go To