Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 12/2017
Đáp án đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 12/2017 chuyenngoaingu.com
Đáp án kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT) kỳ thi ngày 03/12/2017
Chuyên ngoại ngữ sẽ công bố đáp án tại đây, các bạn vui lòng theo dõi.

Đáp án JLPT cấp độ N1 kỳ thi tháng 12/2017chuyenngoaingu.com

N1 文字・語彙 http://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6


1
1
4
3
2
3


問題2 7 8 9 10 11 12 13

4
2
3
1
2
4
2

問題3 14 15 16 17 18 19


4
3
2
1
3
2


問題4 20 21 22 23 24 25


2
4
1
4
1
3


N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngchuyenngoaingu.comoaingu.com
問題5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


1
2
4
3
3
3
4
1
1
2


問題6 36 37 38 39 401
4
1
1
2問題7 41 42 43 44 454
1
1
2
3N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyennchuyenngoaingu.comgoaingu.com
問題8 46 47 48 49
1
4
3
2
問題9 50 51 52 53 54 55 56 57 583
1
3
2
1
4
4
1
2問題10 59 60 61 62
3
4
1
4
問題11 63 64


4
2


問題12 65 66 67 68
2
3
2
3
問題13 69 70


1
3


N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://cchuyenngoaingu.comhuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6


2
1
4
3
3
4


問題2 1 2 3 4 5 6


3
4
3
1
1
3


問題3 1 2 3 4 5 6


3
4
2
4
1
2


問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 133
2
1
3
1
3
1
2
2
3
1
1
2問題5 1 2 3a 3b
2
2
2
3
Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi tháng 12/2017 chuyenngoaingu.com

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) htchuyenngoaingu.comtp://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 51
3
4
2
2問題2 6 7 8 9 103
2
4
1
3問題3 11 12 13 14 154
4
2
1
3問題4 16 17 18 19 20 21 22

1
1
2
3
4
2
4

問題5 23 24 25 26 273
1
1
2
3問題6 28 29 30 31 322
4
4
1
3N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chchuyenngoaingu.comuyenngoaingu.com
問題7 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
4
1
2
1
1
3
3
1
4
3
3
2
問題8 45 46 47 48 491
4
4
2
1問題9 50 51 52 53 542
4
2
3
1N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題10 55 56 57 58 592
4
1
3
2問題11 60 61 62 63 64 65 66 67 682
2
4
1
4
3
4
1
3問題12 69 70


4
3


問題13 71 72 73

3
1
2

問題14 74 75


2
3


N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) httpchuyenngoaingu.com://chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 54
1
3
4
2問題2 1 2 3 4 5 6


2
1
2
4
1
3


問題3 1 2 3 4 51
3
4
3
2問題4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
2
3
2
1
3
1
2
3
3
2
1
問題5 1 2 3a 3b
3
2
2
3
Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi tháng 12/2017chuyenngoaingu.com

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.comchuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
3
4
4
3
1
4
2
1
問題2 9 10 11 12 13 14


4
3
4
4
2
3


問題3 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2
1
2
2
1
2
3
4
2
1
3

問題4 26 27 28 29 303
4
1
1
2問題5 31 32 33 34 351
2
3
4
3N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaichuyenngoaingu.comngu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 134
2
1
3
4
1
2
3
1
2
4
1
3問題2 14 15 16 17 183
2
2
4
1問題3 19 20 21 22 233
1
2
1
4N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com
問題4 24 25 26 27
2
3
4
4
問題5 28 29 30 31 32 33


2
1
3
3
3
1


問題6 34 35 36 37
2
4
3
1
問題7 38 39


2
2


N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngchuyenngoaingu.comoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6


4
3
1
2
1
3


問題2 1 2 3 4 5 6


2
1
1
3
4
1


問題3 1 2 3

2
4
1

問題4 1 2 3 4
2
1
3
2
問題5 1 2 3 4 5 6 7 8 93
3
1
2
1
1
2
1
2Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi tháng 12/2017chuyenngoaingu.com

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9問題2 10 11 12 13 14 15


問題3 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


問題4 26 27 28 29 30問題5 31 32 33 34 35N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

問題2 16 17 18 19 20問題3 21 22 23 24 25N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)chuyenngoaingu.com
問題4 26 27 28 29
問題5 30 31 32 33
問題6 34 35


N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8
問題2 1 2 3 4 5 6 7

問題3 1 2 3 4 5問題4 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án JLPT cấp độ N5 kỳ thi tháng 12/2017chuyenngoaingu.com

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
問題2 13 14 15 16 17 18 19 20
問題3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


問題4 31 32 33 34 35N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

問題2 17 18 19 20 21問題3 22 23 24 25 26N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)chuyenngoaingu.com
問題4 27 28 29

問題5,6 30 31 32

N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)chuyenngoaingu.com
問題1 1 2 3 4 5 6 7

問題2 1 2 3 4 5 6


問題3 1 2 3 4 5問題4 1 2 3 4 5 61 Users have rated. Average Rating 5
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 3 1 2 3 >
 Go To