Chào các bạn, chuyên ngoại ngữ.com xin gửi tới các bạn đáp án kỳ thi JLPT - tháng 12/2015. Chi tiết các bạn xem bên dưới.  Các bạn có thể đăng ký với chuyenngoaingu.com để nhận được kết quả của mình sớm nhất. Chúc các bạn may mắn!

Đáp án bài thi JLPT - Tháng 12/2015

ĐÁP ÁN JLPT-N5 thi ngày 06/12/2015

I.                    Kanji – N5

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

3

2

1

4

4

3

3

1

2

3

4

1


2, Câu 2:

Câu hỏi

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

2

3

4

2

1

2

1

4


3, Câu 3:

Câu hỏi

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

4

2

3

3

1

4

2

4

3

1


4, Câu 4:

Câu hỏi

31

32

33

34

35

Đáp án

2

4

3

1

2

 

II.                  Ngữ pháp – N5

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

3

2

4

4

3

2

2

1

1

2

1

3

1

4

4

3

 

 

2, Câu 2:

Câu hỏi

17

18

19

20

21

Đáp án

4

3

4

2

1


3, Câu 3:

Câu hỏi

22

23

24

25

26

Đáp án

2

1

3

3

4

 

III.                    Đọc hiểu – N5

1, Câu 4:

Câu hỏi

27

28

29

Đáp án

2

2

3


2, Câu 5:

Câu hỏi

30

31

Đáp án

1

4


3, Câu 6:

Câu hỏi

32

Đáp án

2

 

IV.                  Nghe hiểu – N5

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

4

2

3

1

4

3

2


2, Câu 2:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

Đáp án

4

3

2

3

1

3


3, Câu 3:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

3

2

2

1

3

4, Câu 4:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

Đáp án

3

1

2

1

2

3

 

ĐÁP ÁN JLPT-N4 thi ngày 06/12/2015

I.                    Kanji – N4

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đáp án

4

1

4

3

2

4

2

1

3

 

2, Câu 2:

Câu hỏi

10

11

12

13

14

15

Đáp án

2

4

4

3

1

3

 

3, Câu 3:

Câu hỏi

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đáp án

3

1

2

1

4

2

2

3

2

3

 

4, Câu 4:

Câu hỏi

26

27

28

29

30

Đáp án

2

3

4

1

1


5, Câu 5:

Câu hỏi

31

32

33

34

35

Đáp án

4

4

1

3

2

 

II.                  Ngữ pháp  – N4

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

4

3

4

3

2

2

1

1

3

2

4

1

2

3

4


2, Câu 2:

Câu hỏi

16

17

18

19

20

Đáp án

2

2

1

3

4


3, Câu 3:

Câu hỏi

21

22

23

24

25

Đáp án

2

4

1

2

3

 

III.                Đọc hiểu  – N4

1, Câu 1:

Câu hỏi

26

27

28

29

Đáp án

3

3

2

2


2, Câu 2:

Câu hỏi

30

31

32

33

Đáp án

1

1

4

3


3, Câu 3:

Câu hỏi

34

35

Đáp án

2

4

 

IV.                Nghe hiểu  – N4

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

2

3

2

4

4

1

2

3


2, Câu 2:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

4

3

2

3

4

4

1


3, Câu 3:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

2

1

3

1

3

4, Câu 4:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

3

2

1

3

3

1

1

2

 

ĐÁP ÁN JLPT-N3 thi ngày 06/12/2015

I.                    Kanji  – N3

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

4

1

2

4

3

2

4

1

 

2, Câu 2:

Câu hỏi

9

10

11

12

13

14

Đáp án

2

4

1

3

2

2

 

3, Câu 3:

Câu hỏi

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đáp án

4

3

3

1

4

2

1

3

2

4

3

 

4, Câu 4:

Câu hỏi

26

27

28

29

30

Đáp án

4

2

1

3

1


5, Câu 5:

Câu hỏi

31

32

33

34

35

Đáp án

3

1

4

2

2

 

II.                  Ngữ pháp  – N3

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đáp án

4

2

1

3

4

1

2

2

4

1

3

2

4


2, Câu 2:

Câu hỏi

14

15

16

17

18

Đáp án

2

2

3

1

4


3, Câu 3:

Câu hỏi

19

20

21

22

23

Đáp án

1

4

1

2

3

 

III.                Đọc hiểu  – N3

1, Câu 4:

Câu hỏi

24

25

26

27

Đáp án

2

3

3

2


2, Câu 5(1):

Câu hỏi

28

29

30

Đáp án

3

2

1


3, Câu 5(2):

Câu hỏi

31

32

33

Đáp án

4

4

2


4, Câu 6:

Câu hỏi

34

35

36

37

Đáp án

2

3

1

1


5, Câu 7:

Câu hỏi

38

39

Đáp án

1

4

 

IV.                  Nghe hiểu   – N3

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

Đáp án

4

3

2

3

3

1


2, Câu 2:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

Đáp án

2

4

3

2

3

1


3, Câu 3:

Câu hỏi

1

2

3

Đáp án

2

3

3

4, Câu 4:

Câu hỏi

1

2

3

4

Đáp án

2

3

1

1


5, Câu 5:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đáp án

3

1

1

3

2

1

2

3

2

 

V.                Kanji – Từ vựng  – N3

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

4

1

2

4

3

2

4

1


2, Câu 2:

Câu hỏi

9

10

11

12

13

14

Đáp án

2

4

1

3

2

2


3, Câu 3:

Câu hỏi

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đáp án

4

3

3

1

4

2

1

3

2

4

3


4, Câu 4:

Câu hỏi

26

27

28

29

30

Đáp án

4

2

1

3

1


5, Câu 5:

Câu hỏi

31

32

33

34

35

Đáp án

3

1

4

2

2

 

Cách tính điểm thi JLPT - N3

Kanji

Số câu

Điểm/Câu

Điểm tối đa

Bài 1

8

1

8

Bài 2

6

1

6

Bài 3

11

1

11

Bài 4

5

1

5

Bài 5

5

1

5

Tổng điểm

35Đọc hiểu

Số câu

Điểm/Câu

Điểm tối đa

Bài 4

4

3

12

Bài 5

6

4

24

Bài 6

4

4

16

Bài 7

2

4

8

Tổng điểm

60

Ngữ pháp

Số câu

Điểm/Câu

Điểm tối đa

Bài 1

13

1

13

Bài 2

5

1

5

Bài 3

5

1

5

Tổng điểm

23

Nghe hiểu

Số câu

Điểm/Câu

Điểm tối đa

Bài 1

6

3

18

Bài 2

6

3

18

Bài 3

3

3

9

Bài 4

4

2

8

Bài 5

10

1

10

Tổng điểm

63

 

ĐÁP ÁN JLPT-N2 thi ngày 06/12/2015

I.                    Kanji  – N2

1, Câu 1:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

3

1

4

2

3

 

2, Câu 2:

Câu hỏi

6

7

8

9

10

Đáp án

1

4

1

2

3

 

3, Câu 3:

Câu hỏi

11

12

13

14

15

Đáp án

2

4

4

3

1

 

4, Câu 4:

Câu hỏi

16

17

18

19

20

21

22

Đáp án

1

3

1

2

3

4

2


5, Câu 5:

Câu hỏi

23

24

25

26

27

Đáp án

4

1

2

4

3


6, Câu 6:

Câu hỏi

28

29

30

31

32

Đáp án

2

3

2

4

1

 

II.                  Ngữ pháp  – N2

1, Câu 7:

Câu hỏi

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Đáp án

1

4

3

2

3

2

1

1

3