Ai đang làm gì?

     Các bình luận

  • Ad cho mình hỏi: tại ví dụ cuối cùng, việc ngân hàng "đã đóng cửa" diễn ra trước hành động "I got here". Vậy tại sao lại chia là "was closed" mà không phải là "had been closed" ?

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)