Unit 6.1: Kỹ năng nghe câu hỏi WHO phần Question - Response

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)