Unit 3: Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn (The past simple and The past continuous)

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)