Unit 2: Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)