Unit 18: Kỹ năng nghe câu hỏi xác định hoạt động (Identifying activities) - Phần Short Conversation

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)