Unit 17: Trật tự sắp xếp nhiều tính từ trong cụm từ (easy to remember!)

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)