Unit 17: Kỹ năng nghe câu hỏi xác định nguyên nhân (Identifying Reasons) - Phần Short Conversation

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)