Unit 16: Phân biệt "can", "could", "be able to"

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)