Unit 16: Kỹ năng nghe câu hỏi xác định nơi chốn (Identifying Location) - Phần Short conversation

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)