Unit 14: Kỹ năng nghe loại câu hỏi xác định người (People Identifying) - Phần Short Conversation

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)