Unit 11: Cụm từ cố định theo cấu trúc "sth and sth"

Ai đang làm gì?

     Mã xác thực(*)