Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 35 Cảm giác 感覚
     Mã xác thực(*)