Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 33 Kinh tế-Giao dịch 経済・取引
     Mã xác thực(*)