Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 32 Sử dụng 使用
     Mã xác thực(*)