Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 30 Những tính chất biểu hiện bên ngoài 外に現れた性質
     Mã xác thực(*)