Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 29 Da-Lông 皮膚・毛
     Mã xác thực(*)