Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 26 Hy vọng-Nguyện vọng-Dục vọng 希望・願望・欲望
     Mã xác thực(*)