Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 24 Giáo dục 教育
     Mã xác thực(*)