Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 23 : どうとく【道徳】 Đạo đức
     Mã xác thực(*)