Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 22 Học vấn-Nghiên cứu 学問・研究
     Mã xác thực(*)