Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 21 Thực vật 植物
     Mã xác thực(*)