Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 20 Động vật  動物
     Mã xác thực(*)