Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 19 Biển 海
     Mã xác thực(*)