Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 15 Chân 足
     Mã xác thực(*)