Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 14 Động tác của tay 手の動作
     Mã xác thực(*)