Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 1: Hô hấp 呼 吸
     Mã xác thực(*)